Ikonická značka fototechniky ZEISS už si našla cestu do fotografické historie. Nyní si hledá cestu i do srdcí českých fanoušků. A jaký lepší způsob může být, než si špičkové objektivy vyzkoušet na vlastní kůži?

Právě proto jsme pro vás připravili soutěž o 3 místa na výjimečném dvoudenním workshopu, který proběhne ve dnech 30.4. a 1.5. v Liberci. Těšit se můžete nejen na sobotu plnou focení v ulicích Liberce a budoir photo v hotelových prostorech, ale i na výuku postprodukce na profesionálních monitorech EIZO a nedělní fotovýlet do okolí.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přihlásí nejlepší krajinnou fotografii, kterou kdy pořídil. A protože bude konkurence veliká, měla by to být opravdu ta nejlepší! Fotografii nám zašlete na mail info@afop.cz spolu s krátkým popiskem (kde a jak byla pořízena) a vaším jménem.

Více informací najdete v pravidlech soutěže níže.

Vaše fotografie můžete do soutěže přihlásit do 31.3.2016. Vítěze vybere porota složená z lektorů AFOP a zaměstnanců společností ZEISS Česká republika a EIZO, která bude hodnotit originalitu, technické provedení a schopnost autora pracovat s tématem. Soutěžní fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo rovnou přímo lajkovat a komentovat našem fb profilu.

Připraveni? Startujeme!

 

Základní pravidla soutěže:

  • Soutěž probíhá od 1.3. do 31.3.2016.
  • Soutěžní fotografie zasílejte na email info@afop.cz spolu s krátkým popiskem (kde a jak byla pořízena) a vaším jménem.
  • Účastí v soutěži dáváte souhlas se zveřejním fotografií na internetových a facebookových stránkách společností ZEISS, EIZO a AFOP při zachování jména autora fotografie. Z tohoto důvodu zasílejte tedy jen fotografie, které jste sami pořídili! Zároveň zasláním fotografie se zaručujete, že všechny vyobrazené osoby souhlasí s jejich zveřejněním.
  • Výherce vybere odborná porota složená ze zástupců společností ZEISS, EIZO a AFOP. Hodnotící kritéria budou mimo jiné zahrnovat: originalitu, technické zpracování a schopnost autora pracovat s tématem.
  • Autoři 3 nejlepších snímků získají víkendový ZEISS Fans Workshop zcela zdarma, včetně ubytování. Porota tyto 3 výherce vybere v týdnu od 4. do 10.4.2016.
  • Vítězné snímky budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti AFOP a na facebookových stránkách všech společností zde uvedených.
  • Výhra bude výherci oznámena emailem, ze kterého byl vítězný snímek zaslán.
  • Workshop je primárně určen fanouškům společnosti ZEISS, tedy hlavně účastníkům soutěže. V případě, že by poptávka o workshop byla vyšší než jeho kapacita, bude dána přednost účastníkům soutěže!

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
I. Základní ustanovení

Tento statut soutěže “Soutěž o exkluzivní ZEISS Fans Workshop” (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže “Soutěž o exkluzivní ZEISS Fans Workshop” (dále Soutěž), podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost ZEISS spol. s r.o.  ve spolupráci se společnostmi EIZO Europe GmbH organizační složka a Ateliérem fotografické praxe.

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která se zaregistruje zasláním soutěžní fotografie na email info@afop.cz a přiloží svou fotografii na dané téma. Těmito úkony se stává fyzická nebo právnická osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101 /2000 Sb. Soutěžící bude zařazen do soutěže dnem registrace a vložením fotografie.

III. Průběh soutěže

Počátek soutěže je stanoven na 1.3.2016. Soutěž je otevřená. Fotografii lze zadat i v poslední minutě. Vyhlašovatel nezaručuje, že pozdě zadaným fotografiím bude přidělen statut soutěžní fotografie. Konec soutěže je stanoven na 31.3.2016. Vítěz bude vyhlášen v týdnu od 4. do 10.4.2016.

Pro soutěž je vyhlášeno téma “Krajinářská fotografie”. Na toto téma se budou vkládat fotografie do fotogalerie internetových stránkách Ateliéru fotografické praxe spolu se jménem soutěžícího a ve stejném znění na facebookových stránkách spolupořádajících společností. Počet fotografií zaslaných jedním účastníkem je omezen na 3 fotografie. V případě, že účastník toto pravidlo poruší, bude ze soutěže diskvalifikován. Zároveň si společnost ZEISS vyhrazuje právo na diskvalifikaci účastníků, kteří by se pokusili jakýmkoliv způsobem obejít pravidla soutěže a to bez předchozího varování.

IV. Porota

Účastníky soutěže posuzuje porota. Porota je složena ze zástupců společnosti Ateliér fotografické praxe a zaměstanci společností ZEISS a EIZO.

V. Přihlášení do soutěže

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá zasláním registračního emailu, který obsahuje vlastní jméno účastníka a soutěžní fotografii. V případě neuvedení některého z požadovaných údajů je pořadatel oprávněn soutěžící ze soutěže vyřadit. V této soutěži je možné vložit pouze 3 fotografie.

VI. Hodnocení účastníků soutěže

Každá fotografie vložená do fotogalerie bude ohodnocena jednotlivými členy poroty.

Hodnocení se nemohou účastnit fanoušci spolupořádajících společností, svým “like” dávají pouze najevo své sympatie s fotografií.

VII. Udělované ceny
Cenami v této soutěži je možnost účasti na exkluzivním workshopu ZEISS Fans Workshop. Workshop se koná ve dnech 31.4. – 1.5.2016 v Liberci. Přesné místo setkání bude účastníkům upřesněno v organizačním emailu.

VIII. Kontaktní údaje

Ateliér fotografické praxe

Úvod

https://www.facebook.com/FotoPraxe
info@afop.cz

Veronika Šimáčková
simackova@afop.cz
tel.: +420 775 99 45 35

IX. Společná a závěrečná ustanovení

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou s konečnou platností řešeny pořadatelem.

Pořadatel je povinen si počínat tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně dle aktuálních potřeb doplnit či měnit. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit poskytované ceny pro vítěze.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese účastník.

Účastí v soutěži “Soutěž o exkluzivní ZEISS Fans Workshop” dává účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak zveřejněním fotografické práce s uvedením jména a příjmení v rámci soutěže a na webových a facebookových stránkách všech spolupořadatelů, případně v jiném periodiku v souvislosti se soutěží. Dále souhlasí s využitím údajů zejména e-mailové adresy k elektronické komunikaci spolupořádajících společností ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo je odvolat. Účastník má právo v souladu s §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

Účastník soutěže svou registrací potvrzuje, že souhlasí s prezentací jeho osoby, prostřednictvím jeho jména a příjmení, případně obchodní firmy, jeho obrazových nebo zvukových snímků, případně jiných projevů osobní povahy v souvislosti s marketingovými akcemi spolupořádajících společností a prezentací výsledků soutěže, případně, že tento souhlas zajistil od osob oprávněných za něho nebo jeho jménem jednat.

Odesláním registrační fotografie k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.