Ateliér fotografické praxe spolu se společností Carl Zeiss spol. s r.o. vyhlašují soutěž o možnost účasti na exkluzivním workshopu “Jiná perspektiva s Zeiss” českého fotografa a ambasadora společnosti Carl Zeiss spol. s r.o. Pavla Kozdase. Na základě dlouhodobé spolupráce Ateliéru fotografické praxe a společnosti Carl Zeiss spol. s r.o. jsme se rozhodli vyhlásit soutěž pro širokou fotografickou veřejnost. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo zašle na email info@afop.cz fotografii na téma “Kreativní architektura”. Soutěž trvá od 20.5.2015 do 20.6.2015, kdy vítěz bude vyhlášen ještě ten den. Vítěze určí odborná porota, která je složena ze zástupců obou společností včele právě s Pavlem Kozdasem.

Workshop se koná dne 27.6.2015 v Dráždáněch a probíhá v českém jazyce!

Veškeré podrobné informace o soutěži naleznete v pravidlech soutěže, které si můžete přečíst níže.

Všem účastníkům přejeme hodně štěstí a samozřejmě dobré světlo!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
I. Základní ustanovení

Tento statut soutěže “Za architekturou s AFOPem” (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže “Za architekturou s AFOPem” (dále Soutěž), podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je internetový server Ateliér fotografické praxe. Hlavním mediálním partnerem je server Digineff.cz.

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která se zaregistruje zasláním soutěžní fotografie na email info@afop.cz a přiloží svou fotografii na dané téma. Těmito úkony se stává fyzická nebo právnická osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101 /2000 Sb. Soutěžící bude zařazen do soutěže dnem registrace a vložením fotografie.

III. Průběh soutěže

Počátek soutěže je stanoven na 20.5.2015. Soutěž je otevřená. Fotografii lze zadat i v poslední minutě. Vyhlašovatel nezaručuje, že pozdě zadaným fotografiím bude přidělen statut soutěžní fotografie. Konec soutěže je stanoven na 17.6.2015. Vítěz bude vyhlášen 18.6.2015.

Pro soutěž je vyhlášeno téma “Kreativní architektura”. Na toto téma se budou vkládat fotografie do fotogalerie na facebookovém profilu Ateliéru fotografické praxe spolu se jménem soutěžícího. Počet fotografií zaslaných jedním účastníkem je omezen na 3 fotografie. V případě, že účastník toto pravidlo poruší, bude ze soutěže diskvalifikován. Zároveň si společnost AFOP vyhrazuje právo na diskvalifikaci účastníků, kteří by se pokusili jakýmkoliv způsobem obejít pravidla soutěže a to bez předchozího varování.

IV. Porota

Účastníky soutěže posuzuje porota. Předsedou je sám lektor a český ambasador společnosti Carl Zeiss, s.r.o. Pavel Kozdas, v porotě je dále technický správce soutěže Martin Sahula a dále zástupce společnosti Carl Zeiss pan Aleš Mejdrech.

V. Přihlášení do soutěže

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá zasláním registračního emailu, který obsahuje vlastní jméno účastníka a soutěžní fotografii. V případě neuvedení některého z požadovaných údajů je pořadatel oprávněn soutěžící ze soutěže vyřadit. V této soutěži je možné vložit pouze 3 fotografie.

VI. Hodnocení účastníků soutěže

Každá fotografie vložená do fotogalerie na facebookovém profilu Ateliéru fotografické praxe bude ohodnocena jednotlivými členy poroty.

Hodnocení se nemohou účastnit čtenáři serveru Ateliéru fotografické praxe, svým “like” dávají pouze najevo své sympatie s fotografií.

VII. Udělované ceny
Cenami v této soutěži je možnost účasti na exkluzivním workshopu “Jiná perspektiva Carl Zeiss” českého fotografa a ambasadora společnosti Carl Zeiss, s.r.o. Pavla Kozdase. Workshop se koná dne 27.6.2015 v Drážděnech. Přesné místo setkání bude účastníkům upřesněno v organizačním emailu. Před konáním workshopu je možné si domluvit zapůjčení objektivů Carl Zeiss a to na emailové adrese info@afop.cz nebo na níže uvedeném telefonickém kontaktu.

VIII. Kontaktní údaje

Ateliér fotografické praxe

Úvod

https://www.facebook.com/FotoPraxe?fref=ts
info@afop.cz

Kateřina Libichová
libichova@afop.cz
tel.: +420 775 99 45 35

IX. Společná a závěrečná ustanovení

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou s konečnou platností řešeny pořadatelem.

Pořadatel je povinen si počínat tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně dle aktuálních potřeb doplnit či měnit. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit poskytované ceny pro vítěze.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese účastník.

Účastí v soutěži “Za architekturou s AFOPem” dává účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak zveřejněním fotografické práce s uvedením jména a příjmení v rámci soutěže a na webových stránkách afop.cz a https://www.facebook.com/FotoPraxe?fref=ts, případně v jiném periodiku v souvislosti se soutěží. Dále souhlasí s využitím údajů zejména e-mailové adresy k elektronické komunikaci s pořádajícím serverem afop.cz ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo je odvolat. Účastník má právo v souladu s §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

Účastník soutěže svou registrací potvrzuje, že souhlasí s prezentací jeho osoby, prostřednictvím jeho jména a příjmení, případně obchodní firmy, jeho obrazových nebo zvukových snímků, případně jiných projevů osobní povahy v souvislosti s marketingovými akcemi serveru Digineff.cz a prezentací výsledků soutěže, případně, že tento souhlas zajistil od osob oprávněných za něho nebo jeho jménem jednat.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.