X-photographers je světová skupina společnosti Fujifilm, která je složená z nejlepších fotografů, fotících na techniku Fujifilm z každé země, kde má společnost svou pobočku. Jsou vybíráni marketingovými manažery společnosti.

(English text included.)

Možná, že to nezní jako cokoliv “speciálního”, ale pro všechny vybrané je poctou být součástí této skupiny, někdy též nazývané jako #Fujifamily. Díky tomuto spojení je jejich práce viditelnější a jejich osoba se dostává do většího povědomí. Jsou inspirací pro mnoho dalších fotografů po celém světě.

A co je též super? 

Kdykoliv se chystá uvedení nového produktu na světový trh, jeden X-Photographer z každé země je vybrán a požádán, aby se stal oficiálním ambasadorem této novinky.

Ale co je úplně nejlepší? 

X-Photographers jsou lidé, kteří Fujifilmu pomáhají budovat silnou a přátelskou komunitu fungující napříč celým světem. Pokud chcete zažít ten pocit, že někam patříte, zkuste si fotit s fotoaparáty Fujifilm a uvidíte, jak bude “Fuji” komunita sdílet vaše nadšení.

l1003355_flat_desat_grain

Alex Lambrechts je britský reportážní a módní fotograf. Taktéž býval Fujifilm X-Photographerem, nyní fotí na Leica fotoaparáty.

Pamatuji si, kdy jsem Alexe poprvé poznala. Bylo to v roce 2014, kdy jsem pracovala pro českou pobočku společnosti Fujifilm. Pořádali jsme bezplatné workshopy pro fotografy. Bylo to v MeetFactory, kam byl Alex spolu s dalšími fotografy, včetně Pavla Schlemmera, pozván. Jeho fashion fotografie mě tehdy velmi překvapily, byly naprosto odlišné od zbytku fashion fotek, které jsem do té doby viděla v českých fashion časopisech. Jeho fotky vypadaly uvolněně, fotograf a modelka byli ve společném dialogu a nic nepůsobilo fiktivně. Všechno bylo tak reálné.

Později, podruhé, jsem Alexe viděla v Českém Krumlově, kam jsem ho pozvala proto, aby udělal v rámci Open Air FOTO festivalu svůj workshop a besedu o módní fotce. Nebudu vám lhát, tohle druhé setkání se stalo jedním z důležitých milníků mého života. Nebudu vás nudit celým příběhem, ale Alex je tím, kdo stojí za tím, že se ze mě stala fotografka. Tehdy mi dal dvě rady – foť do černobílé a najdi si svůj styl/žánr. Jakmile jsem přepnula do černobílé, mé vnímání světa se změnilo a já si skutečně po nějaké době uvědomila, co je můj styl a jak chci fotit.

Alexi, děkuji ti.

1) Módní značky v Čechách stále vnímají černobílou fotku jako něco špatného, ale ve světě je barva v poměru k černobílé tak 50:50, kdy a proč začala být černobílá fotka pro světové značky tak zajímavá? 

Asi myslíš komerční značky, ty chtějí obvykle používat barevné módní fotky. Ti, kteří rozumí síle své značky, používají jakékoliv médium a barvu, protože je pro ně důležité, aby dané médium nejlépe odráželo vyznění a emoce kampaně. Někdy k divákovi promlouvá silněji právě barva, jindy je to zase B&W. Všechno to závisí na značce a specifikách kampaně. U B&W fotky mi vždycky připadalo, že dokáže zaujmout lépe, ovšem za předpokladu, že je prezentována správným způsobem.

Podívej se ale na fotografie Williama Egglestona, u kterých nemůžeš popřít sílu barvy. Podle mě nakonec záleží mnohem více na subjektu a kompozici nežli na barvě.

2) Kombinace street fotografie, reportáže a módní fotky, jak jsi dostal takový nápad? 

Tohle není nový nápad, jsem ovlivněný street fotografy 50. a 60. let, kteří v té době přispívali do Vogue, Harpers a dalšími fotografy, kteří vytahovali modelky do ulic a fotili v podobných scenériích. Tenhle styl fotky miluju. Jednoduše oživuji starší trendy velkých mistrů, protože zbožňuju to, když můžu přidávat nové úrovně kontextu a pracovat se svou představivostí tak, abych udržel zájem diváka.

3) Jaké ohnisko je tvé oblíbené a proč? 

Tohle je těžká otázka. Každý týden to mám jinak. J Fotím na všechno od 21 mm do 135 mm.

4) Mění se módní fotka v čase, má nějaká pravidla nebo je všechno dovoleno? 

Samozřejmě, že neexistují žádná pravidla, když všichni dělají totéž, já dělám opak. Tam, kde je to možné, jdu proti proudu.

5) Jak do svých fotek dostáváš charakter dialogu? Lidi, které fotíš, působí, jako by byli tvými přáteli, jsou tak v klidu a v pohodě… 

Náladu se snažím, jak to je jen možné, navodit ještě před focením a pak se snažím být trochu v pozadí. Nerad příliš řídím své modelky. Typicky, když jim dávám nějaké příkazy, je to, jako bych byl filmovým režisérem. Připravím scénu, ale modelce dám volnost, aby improvizovala a do focení vnesla svou vlastní kreativitu.

6) Kde bereš inspiraci? 

To je jednoduché, dívám se do minulosti a přidávám něco ze své vlastní kreativity.

7) Často fotíš se svou ženou, profesionální modelkou, jak to jde na stagi, jaký je rozdíl ve stylu spolupráce a komunikace s manželkou ve srovnání s cizími modelkami? 

S ní je to tak jednoduché, protože vždycky přesně ví, co hledám. Většina fotografů – mistrů fotografie, jako Bailey, Avedon, Klein, měli po dlouhá léta své stálé modelky, které jsou našimi múzami.

8) Pořádáš workshopy, myslíš si, že je důležité sdílet své zkušenosti s dalšími fotografy? 

Myslím si, že učit a sdílet je velkou součástí na cestě k mistrovství. Tolik se toho učím každou chvíli, kdy někoho učím, ve chvíli, kdy fotím…

9) Jaké dovednosti by podle tebe měl mít profesionální fotograf? 

Definitivně je to vlastní styl.

10) Co pro tebe znamenala spolupráce s anglickým Fujifilmem a v čem to může člověku pomoci? 

Opravdu jsem si to užil. Hodně mě podporovali, cestoval jsem po světě, potkal mnoho zajímavých a super lidí, učil jsem se a předával zkušenosti ve stejnou chvíli, nikdy jsem nepřestal sám sebe tlačit k lepším výkonům. S Fujifilmem jsem si opravdu vypiloval svůj vlastní styl, našel jsem svůj hlas…

X-photographers is a worldwide group of Fujifilm the best of photographers in each country using Fujifilm cameras. They are chosen by marketing managers in every single country the Fujifilm has its’ own branch. It doesn’t look like nothing special but for all the chosen photographers it is an honor to be a part of this group, sometimes called like a #Fujifamily. Thanks to this connection their work is more visible and their personalities are well known. They are inspiration for many other photographers all around the world.

What is also great? 

When a new product is coming to the worldwide market, one X-Photographer from each country is asked to be an ambassador of this soon coming camera.

But what seems to be really the best?

X-Photographers are the people who help Fujifilm company to build strong and friendly community across the world. If you want to feel you belong somewhere, try to shoot with Fujifilm X serie cameras and you will see how the community regardless of the country will share your enthusiasm.

Alex Lambrechts is a British reportage and fashion photographer. He also used to be a Fujifilm X-Photographer. Now he is shooting on Leica.

I remember the first time I met Alex. It was in 2014 when I worked for Czech branch of Fujifilm. We were organizing some free workshops at MeetFactory with other two foreign X-photographers and one Czech, Pavel Schlemmer. I was surprised by his fashion photographs, which were totally different then all the fashion photographs I could find in Czech magazines. His photographs were looking so free. Photographer and models were in a common dialogue and nothing looked like a fiction. Everything was so real…

Later I met with Alex for the second time. It was in Český Krumlov, where I invited him on Open Air FOTO festival where he did a discussion and a workshop about fashion photography. I’m sure and I won’t lie if I say this meeting was my life milestone. I won’t bore you with the whole story but thanks to Alex, thanks to you man I become a photographer. He gave me two pieces of advice – shoot into bnw and find my genre, style… As soon as I switched into bnw, my way of perceiving of the world changed and I realized, what my style is and how I would like to shoot it…

So Alex, here is my big thanks to you!

1) In Czech Republic are fashion companies and brands still perceiving bnw fashion photos like something wrong, but in the world it seems like the bnw and color is 50:50, when and why the bnw fashion photos started to be so interested for the fashion brands and companies in the world? 

I guess perhaps you mean Commercial brands are wanting to use color fashion photography, those which understand the power of ‘branding’ use whichever medium best reflects or portrays the campaign feelings and emotions, sometime colors achieve that communication in a stronger more impactful way sometimes B&W is much more powerful, it all depends on the brand and specific campaign, I have always found B&W photography more engaging when executed the right way, then again, look at Eggleston

and you can’t deny the power of color in his images, for me it’s more about subject matter and composition than color or B&W…

2) Combination of street photography, reportage and fashion, how did you get this idea? 

It’s not a new idea really, I’m influenced by street photographers of the 50’s and 60’s at this time Vogue, Harpers and other photographers used to take models into the street and shoot in similar scenarios, I love that style of photography, I’m simply reviving and older trend which some f the great masters used because I love to add levels of context into my imagery to keep the viewer intrigued…

3) What is your fav focal length and why? 

That’s a hard one! it changes every week for me 🙂 I use everything form 21mm to 135mm these days…

4) Is it the fashion photography changing in a time – are there any rules or everything is allowed? 

For sure there are no rules, when everyone else Zigs, I Zag… I always go in opposite direction where possible…

5) How do you get into your pictures the feeling of the dialogue? Because it seems like you are in a friendly relationship with the people you shoot. They look so calm and free on your photos. 

I try as hard as possible to set the mood prior to shooting, and then kind of stand back, I don’t like to direct my ,models very much at all, typically if I’ going to give direction it’s more like a movie director does, I set the scene and allow the models to improvise and add their own creativity…

6) Where do you get the inspiration? 

That’s easy.. I look to the past and add a little of my own creative touches…

7) You often work with your wife, professional model, how it is going on the stage, what is the difference (in a way of coop, communication etc.) between her and models you don’t know? 

It’s so easy with her because she knows exactly what I’m looking for, most Masters like Bailey, Avedon, Klein, had models they used all the time, they become our muses in a way…

8) You organize workshops, do you think it is important to share your experience with others? 

I think that a major part of being a MASTER is teaching and sharing, I learn a lot everytime I teach, I learn every tie I pick up the camera…

9) What skills should have a professional and acclaimed photographer? 

I think I pro should have his or her own style.

10) How was the time you cooperated with Fujifilm UK, how could one help to be connected with some brand? 

I really enjoyed working with Fujifilm they were very supporting and I travelled the world with them, met so many interesting and cool people along the way, all along teach and so learning at the same time, I never stopped learning pushing myself with Fujifilm I truly perfected my own style with that company, I found my own voice…