Jak Color Management System (CMS) pracuje

 V současné době uživatelé pracují se širokým rozsahem rozdílných zařízení a aplikací pro reprodukci svých  obrázků. Pro zajištění věrných barev je nutné nastavit odpovídající pracovní postupy. Uživatelské aplikace a zařízení mohou mít rozdílná nastavení CMS a je nutné zajistit jejich optimální sladění.

Systém správy barev (Color Management System) porovnává barevný prostor, ve kterém byla barva vytvořena, s barevným prostorem, ve kterém má být zobrazena. CMS provede nezbytné úpravy tak, aby došlo k nejvyšší možné shodě této barvy při zobrazení na různých zařízení.

obr-1

Popisek k obr. Zleva originál, dále litografický tisk, dole tisk Epson, vpravo dole webová prezentace.

CMS převádí barvy pomocí barevných profilů. Profil je matematickým popisem barevného prostoru zařízení. Například profil fotoaparátu definuje CMS jak jeho čip zaznamenává barvy. V 90. letech začala v této oblasti spolupráce firem Apple, Adobe, Kodak a Microsoft. Na podkladě jejich dohody byl jako nazávislý standard přijat formát definovaný konsorciem ICC (International Color Consorcium).  ICC profil zobrazovacího zařízení zmapuje jeho možnosti = barevný gamut.

Tyto profily jsou k dispozici od výrobců zařízení či materiálů (pro daná zařízení)  – tzv. „canned“ profily nebo si můžete vytvořit svůj vlastní profil pomocí specializovaného zařízení a software. Profily vytvořené pro specifické zařízení se nazývají uživatelské profily. Téměř všechny systémy CMS dnes využívají ICC profily.
S pomocí těchto profilů složka A zajišťuje požadované zobrazení specifických barev na monitoru, které mohou být přeloženy jako hodnoty, jež budou reprodukovány pomocí specifických barev na výstupním zařízení tak přesně, jak je to technicky možné – B (tiskárny, osvitky).

 

 

obr-2

Pro ICC profily jsou využita skutečně jednoduchá schémata tabulek. Podporují převody hodnot ze závislého barevného prostoru do nezávislého a obráceně.

Prvním je color management module (CMM neboli color matching module) převádí barevné hodnoty ze závislého barevného prostoru zařízení (vstupního-fotoaparát, scanner) do nezávislého barevného prostoru pomocí popisu, které poskytuje příslušný ICC profil.  Nyní jsou barevné hodnoty obrazu v nezávislém barevném prostoru Lab. Tento přechodný barevný prostor je nazýván transformační barevný prostor nebo prostor pro spojování profilů (profile connection space – PCS).

Hodnoty Lab jsou dále převáděny na hodnoty barev, které budou vytvářet barvy na výstupním zařízení tak, aby za daných technických možností kombinace zařízení, papíru, chemie, inkoustů a dalších vlivů byly co nejblíže originálním barvám zobrazení.

obr-3

Protože žádná metoda převádění není ideální pro všechny typy grafik, CMS umožňuje vybírat z řady záměrů reprodukce neboli metod převodu, takže můžete použít metodu vhodnou pro konkrétní grafický prvek. Například metoda převodu barev zachovávající správné poměry mezi barvami ve fotografii přírody, může změnit barvu v logu.

V případě, že výstupní zařízení nemůže poskytnout stejné barvy, CMM se pokouší nalézt nejbližší možnou shodu. Způsob nalezení nejlepší shody CMM můžeme ovlivnit výběrem způsobu transformace hodnot, které jsou mimo gamut výstupního zařízení – záměr (způsob) reprodukce (rendering intent).


obr-4-a

obr-4-b

Záměry reprodukce jsou:

Perceptuální – často nazýván fotografický

Používá se tam, když je převod prováděn z velkého barevného prostoru do menšího. Přepočítává všechny hodnoty tak, aby zajistil vztahy mezi všemi odstíny, přičemž se veškeré barvy mění. Například fotografické obrázky převádí příjemněji, ale na druhou stranu, pokud je některá barva pro vás důležitá (např. logo) je posunutá. Díky zajištění vztahu mezi odstíny je optimální zvláště pro tisk černobílých fotografií.

Relativní kolorimetrická

Barvy, které jsou v gamutu, jsou reprodukovány tak, jak je to nejlépe možné. Avšak barvy mimo gamut jsou posunuty k barvám uvnitř gamutu. Dva odlišné odstíny mohou být reprodukovány podobně. Ve fotografii se používá, pokud není velký rozdíl mezi vstupním a výstupním gamutem. Zachovává přesnost barev na úkor zachování vztahů mezi barvami

Absolutní kolorimetrická

Pracuje podobně jako relativní, ale bílý bod zdroje převádí do bílého bodu výstupu. Nechá nezměněné barvy, které spadají do rámce cílového gamutu. Barvy mimo rámec gamutu se oříznou. Tento způsob reprodukce se snaží zachovat přesnost barev na úkor vztahu mezi barvami. Používá se pro vytváření kontrolních náhledů při simulaci výstupu na konkrétní zařízení (hard proof).

Saturační

Pracuje jako perceptuální, ale klade vyšší důraz na zachování saturace před zachováním vztahů mezi tóny.

Dříve se používala pouze na grafické aplikace, dnes díky vývoji softwarů pro CMS je možno použít i ve fotografii.

Kompenzace černého bodu – zajistí zachování detailů ve stínech obrazu simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení

Proměřovaná zařízení musí být nejdříve uvedeno do ideálního a opakovatelného stavu – kalibrace zařízení.

Ve druhém kroku je provedeno jeho proměření – charakterizace, které definuje jeho technické limity v kombinaci s dalšími vlivy (použité materiály, chemie, inkousty..). Řešením tohoto problému je definovat charakteristiku jednotlivých zařízení pomocí čtení známé škály barevných hodnot, jak jsou těmito výstupními zařízeními reprodukovány. Výsledkem charakterizace je vytvořený ICC profil.

Zobrazovací prostředí pro CMS

Protože mnoho lidí využívá monitor pro kontrolu chování výstupního zařízení (soft proofing) je prvním krokem pro úspěšné využití CMS provedení profilace tohoto monitoru pro získání jeho ICC profilu.

Pracovní prostředí bude mít vliv na to, jak vidíte barvy na svém monitoru a na zvětšenině.

Pro dosažení co nejlepších výsledků nastavte barvy a světlo ve svém pracovním prostředí takto:

Zobrazujte své fotografie v prostředí se stabilní úrovní osvětlení a barevnou teplotou světla. Barevná charakteristika denního světla se v průběhu dne mění, v zářivkovém osvětlení chybí určité části viditelného spektra, žárovkové osvětlení má teplý nádech… Ideální jsou zdroje světla s plnospektrálním vyzařováním a teplotou chromatičnosti 5.000K (např. světelné boxy D50).

Berte v potaz vliv okolního prostředí. Výrazné barvy (stěny, oblečení apod.) mohou ovlivnit vnímání barev.
V pracovně jsou ideální neutrální barvy.

Kontrolní náhledy a tisky prohlížejte v podmínkách, ve kterých budou prezentovány.

 

Miloslav Riegl